Madarász József Városi Könyvtár

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Madarász József Városi Könyvtár

Szervezeti és Működési Szabályzata

  1. fejezet

Általános rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok:

– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

– A 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről,

– A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. tvény,

– A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény,

– Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,

– A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,

– A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról,

– 2016/679 EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről…

A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembevételével – az 1997. évi CXL. törvény „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézmények, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” – a III. rész „A nyilvános könyvtári ellátás” alapján határozza meg a működés szabályait, irányítja és ellenőrzi a könyvtár tevékenységét, biztosítja a könyvtár működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket.

A könyvtárra vonatkozó legfontosabb adatok:

Az intézmény megnevezése: Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd.

Székhelye, címe és elérhetősége:

Magyarország

Fejér megye

7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.

Levelezési címe: 7001 Sárbogár, Pf. 17.

Telefon: 25/508-570

E-mail címe: konyvtar@mjvkonyvtar.hu

Honlap: www.mjvkonyvtar.hu

Alapító okirat száma, kelte:

A könyvtár adószáma: 16696-527-2-07

A könyvtár számlaszáma: 11500092-11067191

A könyvtár törzskönyvi azonosító száma: 639459

A könyvtár statisztikai számjele: 16696527-9101-322-07

Nyilvános könyvtárak jegyzéke szerinti KSH és megyekód: 0723694-FE

A törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1983. 01. 01.

Alapítói jogokkal felruházott irányítói szerv neve, székhelye:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Az intézmény fenntartó szerve:

Sárbogárd Város Önkormányzat

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Az intézmény vezetőjét kinevező szerv:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény alaptevékenysége: ágazati és szakfeladat besorolása

1997. évi CXL. törvény: Nyilvános könyvtári ellátás

szakágazati száma: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás

Az intézmény alaptevékenysége: nyilvános könyvtári tevékenység.

Az intézmény:

– vállalkozási tevékenységet nem végez,

– kiegészítő tevékenységet nem végez.

Az alapítás éve: 1952.

A könyvtár jogelődei:

  • Madarász József Járási Könyvtár
  • Madarász József Nagyközségi és Járási Könyvtár
  • Madarász József Városi Jogú Nagyközségi és Járási Könyvtár
  • Madarász József Városi Jogú Nagyközségi Könyvtár

Az intézmény bélyegzője: szabvány méretű, kör alakú, hivatali bélyegző.

Leírása: középen a Magyar Köztársaság címere látható, a külső peremén lévő

szöveg: Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd.

Az intézmény működési köre: Sárbogárd közigazgatási területe.

Alapítói jogokkal felruházott irányítói szerv neve, székhelye:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv képviselő-testülete bíz meg.

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (képviselője) az intézmény igazgatója. Az alapító szerv képviselő-testülete bízza meg – nyilvános pályázat útján – legfeljebb 5 évi, határozott időtartamra. A megbízás az 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadó.

Az intézmény működéséhez szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.

Legfontosabb működési feltételek:

– rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet

– az intézmény vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésén, továbbképzéseken, tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása

– a gyűjtemények, információs adatbázisok folyamatos gyarapítása

– a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök beszerzése

– a szolgáltatások korszerűsítésének folyamatos biztosítása.

A könyvtár gazdálkodása, elszámolási kötelezettsége: a könyvtár önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, melynek pénzügyi-, gazdasági feladatait a Sárbogárd Város Önkormányzat Pénzügyi osztály látja el.

Gazdálkodását éves Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves költségvetés alapján folytatja.

  1. fejezet

Az intézmény feladatai és hatásköre

A könyvtár feladatai:

nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít a település, Sárbogárd város lakosságának alapellátása érdekében

– információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

– a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapít, sokoldalúan feltárt gyűjteményt tart fenn és működtet (1. sz. melléklet)

– végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét, feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását (3. sz. melléklet)

– gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályban előírt időszakonkénti állomány-ellenőrzésről

– az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére célszerűen kialakított övezeteket tart fenn: felnőtt,- és gyermekrészleg, helyismereti gyűjtemény, audiovizuális gyűjtemény, internet-szolgáltatás, olvasóterem-használat

– biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát

– könyvtárközi kölcsönzést folytat. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését

– időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok, folyóiratok), ezeket a látogatók számára elérhetően helyezi el.

– az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot végez

– vezeti a könyvtár statisztikai adatait, összesíti, szolgáltatja azokat

– az intézmény és az állomány a hátrányos helyzetűek számára megközelíthető

– gyűjti és feltárja a város helyismeretével, helytörténetével foglalkozó dokumentumokat (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, aprónyomtatványok, stb.)

– a könyvtári dokumentumokról – a törvényes kereteken belül – másolatot szolgáltat

– biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét

– rendezvényeket szervez, helyet biztosít könyvbemutatóknak és könyvtárhasználati foglalkozásoknak; oktatási és önművelődést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, vetélkedőknek

– közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat

– tevékenységét összehangolja az oktatási és közművelődési intézményekkel, velük munkakapcsolatot tart fenn

– alaptevékenysége ellátásához szakembereket alkalmaz, a könyvtári munka megfelelő színvonalának megtartása érdekében a könyvtár dolgozói továbbképzéseken, tanfolyamokon vesznek részt

– az intézmény figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és pályázatokat ír

– rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel, raktárral

– szolgáltatásait, az intézmény használati szabályzatait, rendezvényeit, valamint tevékenységéről széleskörű információkat az intézmény honlapján közzéteszi.

III. fejezet

Az intézmény szervezeti felépítése, a belső szervezeti

egységek főbb feladatai

Az intézmény vezetője az igazgató.

Az könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akit Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki nyilvános pályázat alapján 5 évre.

1. Az igazgató feladatai és hatásköre:

– vezeti az intézményt, felelős az intézmény működtetéséét és gazdálkodásáért,

– képviseli az intézményt külső szervek előtt,

– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét – az intézmény munkáltatói, aláírási és utalványozási jogkörét gyakorolja,

– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,

– elkészíti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit az alkalmazottak munkaköri leírását,

– kapcsolatot tart fenn a gazdálkodással, társintézményekkel, a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,

– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,

– figyelemmel kíséri a feldolgozó munka, helyismeret gyarapítását, a selejtezést,

– kapcsolatot tart az informatikussal,

– figyelemmel kíséri a könyvtári gépesítési munkáinak szervezését, minőségének és színvonalának megőrzését,

– feladata a könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása, a pr-munka elvégzése,

-felügyeli a technikai feladatok, karbantartás és takarítás elvégzését.

Az igazgató feladatai és hatásköre a polgármester által kiadott munkaköri leírásban találhatók.

Távolléte (szabadság, betegség) esetén munkatársai közül jelöli ki helyettesét.

Tartós távollét esetén (két hétnél hosszabb idő) megbízólevelet ad, amelyben átruházza feladatait.

2. Olvasószolgálat és tájékoztatás

– tájékoztatás és információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

– tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról,

– az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően felelős azért, hogy a könyvtárhasználók adatait tartalmazó nyilvántartások csak könyvtári célra legyenek használhatók,

– az olvasók nyilvántartása,

– a dokumentumok kölcsönzése,

– a könyvtári gyűjtemény használói igényeknek megfelelő gyarapítása és gondozása,

– a folyóiratok kezelése és gondozása,

– a dokumentumok előjegyzése, a kölcsönzési határidők hosszabbítása,

– a késedelmes olvasók felszólítása,

– sajtófigyelés,

– az állomány népszerűsítése,

– a térítéses szolgáltatások bevételeinek kezelése,

– felnőttek olvasószolgálata,

– gyermekek olvasószolgálata,

– internethasználat felügyelete, igény szerint segíti az olvasókat,

– a szerzői jogok tiszteletben tartásával másolatban is szolgáltat,

– a helytörténeti kiadványok gyűjtése, archiválása,

– olvasóterem használata.

3. Feldolgozás

A könyvtár minden dokumentumról folyamatosan és időrendben állomány-nyilvántartást vezet, amelyből az állomány egészének darabszáma és értéke, továbbá az egyes dokumentumok értéke megállapítható.

Az állománynyilvántartás sorszámát valamennyi könyvtári dokumentumon fel kell tüntetni.

A könyvtári állományról egyedi és csoportos, azaz összesített állománynyilvántartást vezetünk.

Az egyedi nyilvántartás leltári száma be- ill. rákerül a dokumentumra, a szabványban meghatározott helyekre a kerek állománybélyegző (leltárbélyegző) közepére, tollal írva.

Az egyedi nyilvántartás tartalmazza:

– az érvényben lévő szabvány szerint a könyvtári dokumentum egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat,

– a beszerzés idejét és módját,

– a dokumentum árát, ennek hiányában a dokumentum becsült értékét,

– a dokumentum törlésére vonatkozó utalást.

Az egyedi nyilvántartású könyvtári dokumentumokról típusonként és tartalmi bontásban kimutatást, csoportos azaz összesített leltárkönyvet kell vezetni.

Az összesített leltárkönyv tartalmazza:

– a könyvtári állomány összetételét dokumentumtípusonként,

– a könyvtári állomány összetételét tudományáganként, ill. műfajonként,

– a gyarapítás és apasztás nagyságát és hatását az állomány összetételére,

– a könyvtári gyűjtemény nagyságát és értékét.

Az összesített leltárkönyv megfelelő fejezeteinek vezetése külön-külön folyamatos.

A könyvtár állományába kerülő dokumentumok feltárása az érvényben lévő könyvtári törvények, rendeletek és szabványok alapján történik.

4. Az intézmény szervezeti ábrája:

A szervezeti egységek irányítását az igazgató látja el (távollétében az ezzel megbízott könyvtáros).

A könyvtár munkaszervezeti felépítését a munkatársak feladatait, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket törvények és rendeletek szabályozzák.

Munkaköri leírások: az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását az SZMSZ 4. sz. melléklete (Munkaköri leírások) tartalmazza. A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért az igazgató a felelős.

IV. fejezet

Az intézmény működésének főbb szabályai

1. Munkaviszony létrejötte

– Az intézmény munkaszerződésben vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

– A munkavégzés teljesítése az érvényben lévő jogszabályok és a munkaszerződésben leírtak szerint történik.

– A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát legjobb képességei kifejtésével, az elvárható maximális szakértelemmel és pontossággal elvégezni, a hivatali titkot megtartani. A dolgozó a munkáját az előírásoknak, a munkahelyi vezető utasításainak és a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

– Tömegtájékoztató szervezet részére az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra az intézményvezető vagy az általa megbízott személy jogosult.

2. A munkaidő beosztása:

A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, az 1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról, ill. ezek módosított előírásai az irányadók.

– a munkaidő meghatározása: munkanapok: hétfőtől péntekig terjedő időszak. A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra.

– a könyvtár szombati napokon ügyeleti szolgálatot lát el, 2 fő munkavégzésével

– az olvasószolgálatban dolgozóknál kétműszakos munkarendben történik a munkavégzés.

– pihenőnapok: szombat, vasárnap

– munkaszüneti napok: törvényben meghatározottak

– rendkívüli munkavégzés: túlmunka rendelhető el a heti munkaidőn túl, pihenőnapra vagy munkaszüneti napokra, illetőleg meghatározott helyen és ideig történő készenlét miatt.

Az intézményben a hivatalos munkarend, amely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza, a következő:

hétfő: 7,30-15,30 óra,

kedd-péntek: 7,30-18,00 óra,

szombat: 8,30-15,00 óra.

A hivatalos munkarendtől eltérő munkaidő szerint folyik a takarítás.

3. A könyvtár nyitvatartása: hetenként 5 nap, 42 óra.

– a felnőttrészlegben keddtől péntekig 9-18 óráig,

– a gyermekrészlegben 12-18 óráig, tanítási szünetekben keddtől péntekig 9-18 óráig és

– szombaton – mindkét részlegben – 9-15 óráig.

– A nyári iskolai szünetben (július-augusztus hónapban) nyári nyitva tartás szerint, keddtől péntekig 9-18 óráig tart nyitva – szombatonként zárva van.

– Hétfő: szünnap.

Nyári szünet (zárva tartás) általában 4 hét. Időpontjának megállapítására az igazgató jogosult. Az igazgató jogosult a két szünnap közé eső hétköznapokon, egyéb esetekben (rendezvények, stb.) a szolgáltatások szüneteltetését legfeljebb egy napra elrendelni. Az intézmény nyitva tartási idejétől eltérő esetekről a fenntartót köteles tájékoztatni és a lakosságot értesíteni.

4. A szabadság

A rendes szabadság mértékének kiszámítási módja és kiadása: a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár.

– Alapszabadság: A, B, C fizetési osztályban 20 munkanap, E, F, G, H, I fizetési osztályban 21 nap.

– Pótszabadság: gyermeknevelési pótszabadság, ill. a Mt-ben meghatározott pótszabadságon felül valamennyi közalkalmazottat megilleti a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság, kivéve az 1. fokozatban lévő közalkalmazottat, aki e címen nem illet meg pótszabadság.

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett szabadságterv készül az intézményvezető jóváhagyásával. Az éves rendes szabadság közel 2/3 részének kivétele a könyvtár zárva tartási idején történik. A rendkívüli fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az intézményvezető jogosult.

5. Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, dokumentumok megóvásáért.

6. Kapcsolattartás rendje

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek, azok felelősei egymással szoros kapcsolatot tartanak.

Az eredményes együttműködés elősegítése érdekében az intézmény más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, felettes szervvel összhangban dolgozik.

Együttműködik a járás lakossági szolgáltatást végző könyvtáraival, a szakmai rendezvényekről tájékoztatja az iskolák könyvtárosait is.

7. Az intézmény ügyiratkezelése

Az ügyiratkezelésért, az ügyiratok kiadmányozásáért az intézmény vezetője a felelős. Az iratkezelés és ügyvitel rendjét az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

8. Bélyegzők használata és kezelése:

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást jelent. A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért. A cégbélyegző elvesztése esetén az intézményvezető az előírások szerint jár el.

9. Az intézmény gazdálkodási rendje: Az intézmény gazdálkodása – ezen belül kiemelten a költségvetés tervezése, végrehajtása, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok szabályozása – az intézmény vezetőjének feladata, amelyet az intézmény dolgozóival egyeztetve végez. Az intézmény gazdálkodásának banki ügyleteit végző gazdálkodási egységgel az intézményvezető, illetve annak megbízottja tart kapcsolatot. Az intézmény leltározásának és selejtezésének szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10. Belső ellenőrzés: Az intézményben folyó belső ellenőrzések megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. (3. sz. melléklet)

Az ellenőrzés magában foglalja az intézményben folyó:

– szakmai tevékenységgel összefüggő

– gazdálkodási tevékenységgel

– működési megtakarítással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

11. Helyettesítés: Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.