Madarász József Városi Könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

I. A könyvtárhasználat feltételei

 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartására kötelezettséget vállal a belépési nyilatkozat aláírásával. Külföldi, ill. hazánkban ideiglenesen tartózkodók számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár kezességet vállaljon.
 2. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás és a mindenkori beiratkozási díj befizetése. A beiratkozás egy naptári évre szól.
 3. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag a nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére, ill. tudományos kutatás céljaira használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlők írásos beleegyezése nélkül.
 4. A beiratkozott olvasó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség az olvasót terheli.
 5. A beiratkozó olvasójegyet kap, amely feljogosítja a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. Azt minden látogatás alkalmával fel kell mutatni, más személynek átadni tilos, az esetleges elkövetett visszaélésekből származó károkért az olvasójegy tulajdonosa felel. Elvesztését be kell jelenteni, pótlása térítésköteles.
 6. Nem követelmény a beiratkozás a könyvtár eseti helybenhasználatához és a könyvtár nyilvános rendezvényeinek látogatásához.
 7. Önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali tagozatos diákoknak kezes kötelezettségvállalása szükséges, aki jótállási nyilatkozat aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését, ha azokat a beiratkozó nem teljesíti. Főiskolai és egyetemi hallgatók első alkalommal nyilatkozat nélkül kölcsönözhetnek. A jótálló adatainak változását is be kell jelenteni. A jótállás visszavonásig érvényes, ill. megszűnik, ha a beiratkozó önálló jövedelemmel rendelkezik és azt bejelenti.
 8. A kölcsönzőpultot érkezéskor és távozáskor mindig fel kell keresni. A táskát és kabátot a kölcsönzőpultnál, ill. a folyosón kell hagyni.
 9. 16 éven aluliak, ill. a 70 éven felüliek, valamint a pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A diákok, nyugdíjasok, sorkatonák, munkanélküliek és a GYES-en lévők 50 %-os kedvezményt kapnak.

II. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja

 1. A főbb szolgáltatások a következők:
  a/ könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, térképek, hanglemezek, videókazetták) helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése
  b/ dokumentumok előjegyzése
  c/ könyvtárközi kölcsönzés biztosítása, bizonyos küldő könyvtárak esetében térítéssel
  f/ felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás, irodalomjegyzék-készítés saját állományból
  g/ internethasználat
 2. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők 10 db könyvet vagy kölcsönözhető folyóiratot, 5 DVD-t kölcsönözhetnek, melynek tényét aláírásukkal ismerik el.
 3. A dokumentumok kölcsönzési határideje
  – könyv, folyóirat: 4 hét,
  – DVD: 7 munkanap.
  A kölcsönzési idő meghosszabbítható, – interneten, e-mailben, facebookon és telefonon is – ha a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.
 4. Késedelem esetén a könyvtár felszólításokat, rövid türelmi idő után tértivevényes felszólítást küld, majd 30 nap elteltével követelését polgári nem peres eljárás során érvényesíti, ill. végrehajtási eljárás megindítását kéri. A postai és végrehajtási költségek a kölcsönzőt terhelik. Önálló keresettel nem rendelkezők esetében a felszólítást a jótálló kapja és a végrehajtást is vele szemben indítja meg a könyvtár.
 5. A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben rongálja, elveszti, a könyvtár dönti el az okozott kár megtérítésének módját. A károkozó vagy a késedelmes olvasó, ha az adott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.
 6. A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy kísérletet tesznek) az intézmény kizárhatja használói
  köréből.
 7. A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. Az „Olvasói vélemények”c. füzetbe írt feljegyzésekre az intézmény köteles 8 napon belül írásban válaszolni.

A könyvtárhasználati szabályzat melléklete Térítéses díjak egy évre (365 napra) 2016.

Beiratkozási díjak:
Aktív dolgozóknak: 1200,- Ft
Nyugdíjasoknak (70 év felett ingyenes): 600,- Ft
16 éven felüli tanulóknak: 600,- Ft
Munkanélkülieknek: 600,- Ft

Késedelmi díjak:
– Könyvek, hanglemezek után dokumentumonként: 5,- Ft/nap/db
+ a könyvtár által küldött felszólítók költsége
– DVD-k darabonként és naponként: 50,- Ft

Fénymásolás:
– fekete-fehér:
A/4-es méret 20,- Ft/oldal
A/3-as méret 35,- Ft /oldal
– színes:
színes kép A/5-ig 100,- Ft/oldal
színes kép A/4 130,- Ft/oldal

Egyéb:
Szkennelt dokumentumok küldése: 100,- Ft/beolvasott oldal