Madarász József Városi Könyvtár

Szervezeti és Működési Szabályzat

I. A könyvtár általános adatai

 1. Az intézmény megnevezése:
  Madarász József Városi Könyvtár
 2. Az intézmény székhelye, címe:
  7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.
 3. Alapítói jogokkal felruházott irányítói szerv neve, székhelye:
  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 4. Az intézmény fenntartó szerve:
  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 5. Az intézmény alaptevékenysége:
  1997. évi CXL. törvény: Nyilvános könyvtári ellátás

  Alaptevékenységi szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
  Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
  082044 Könyvtári szolgáltatások
  086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

 6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
  Az intézmény nem végez vállalkozási tevékenységet.
 7. Az intézmény működési köre:
  Sárbogárd közigazgatási területe
 8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
  Pénzügyi-gazdasági feladatait a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal,7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. látja el.
 9. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
  1997. CXL. Tv.szerint: nyilvános könyvtári ellátás.
 10. Feladatellátást szolgáló vagyon:
  Az intézmény az önkormányzat által rábízott feladatai ellátását szolgáló vagyonnak csak kezelője. A vagyon kezelőjeként jogosult:
  Madarász József Városi Könyvtár hrsz: 2404/2, terület 769 m2, könyvtár. Hrsz: 622, terület 1843 m2, könyvtár
  Ingó vagyon az intézmény használatában lévő mérleg szerinti ingó vagyon.
 11. A vagyon feletti rendelkezési joga:
  Az intézmény az önkormányzat által rábízott, a feladatai ellátását szolgáló vagyonnak csak kezelője.
 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
  Az alapító szerv képviselő-testülete bízza meg – nyilvános pályázat útján – legfeljebb 5 évi, határozott időtartamra. A megbízatásra az 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. az irányadó.
 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
  foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

II. Létesítésre vonatkozó adatok

Alapítási év: 1952.
Alapító okirat kelte: 1999. ápr. 21.
A könyvtár jogelődei:

 • Madarász József Járási Könyvtár
 • Madarász József Nagyközségi és Járási Könyvtár
 • Madarász József Városi Jogú Nagyközségi és Járási Könyvtár
 • Madarász József Városi Jogú Nagyközségi Könyvtár
 • III. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye

  A Madarász József Városi Könyvtár a Fejér megyei közművelődési könyvtári rendszer tagkönyvtára. Szakmai és módszertani tanácsot a Vörösmarty Mihály Könyvtártól kérhet.

  IV. A könyvtár feladatai

  Mint nyilvános könyvtár, a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.
  Alaptevékenysége:

  • gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja
  • tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról
  • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
  • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

  V. A könyvtár gyűjtőköre, állománygyarapítása, az állomány nyilvántartása

  A városi könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, amely három fiókkönyvtárával együtt Sárbogárd város és vonzáskörzete lakosságát látja el könyvtári szolgáltatásokkal.

  A könyvtár gyűjti a magyar nyelven megjelent szépirodalmi, ismeretterjesztő és szakkönyveket, periodikumokat, hazai kiadású audiovizuális dokumentumokat. Kiemelten gyűjti a Sárbogárdról megjelent dokumentumokat és a helyi szerzők munkáit.

  Gyűjteményét vásárlás, kötelespéldányok és ajándékozás útján gyarapítja. Szerződést köt a KELLO-val, igénybeveszi a kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket.
  Állományáról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezet.
  Állományellenőrzést és törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végez. A könyvtár állományfeltárását katalógussal biztosítja.

  VI. A könyvtár működésének személyi feltételei, szervezeti felépítése

  1. Az intézmény engedélyezett létszáma 5 fő, ebből:
   • 1 fő igazgató
   • 3 fő szakalkalmazott
   • 1 fő kisegítő
  2. Vezetés, irányítás: A vezetés feladatait az igazgató látja el. Távolléte esetén a megbízott helyettes intézkedik.
   Igazgató: A Madarász József Városi Könyvtár igazgatóját, mint magasabb vezetőt Sárbogárd Város Önkormányzata nevezi ki. Feladata a városi könyvtár tevékenységének összehangolása, fejlesztése, a könyvtári munka hatékonyságának növelése. Felelős a könyvtár tevékenységéért, a könyvtári tervek végrehajtásáért, a könyvtár vagyonáért, a dokumentumállományért, valamint a könyvtári munkára vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért, a könyvtár gazdálkodásáért. Elkészíti a könyvtár éves munkatervét. Kapcsolatot tart a megyei könyvtárral, igénybe veszi a megyei könyvtár által nyújtott szakmai segítséget, munkatársaival együtt részt vesz az általuk szervezett továbbképzéseken. Képviseli a városi könyvtárat a hatóságok és más szervek előtt. Részt vesz a képviselő-testület azon ülésein, amelyeken a könyvtárral kapcsolatos kérdéseket tárgyalják. Gondoskodik a könyvtári munkakörök alkalmas személyekkel való betöltéséről. Elősegíti a dolgozók szakmai képzését, továbbképzését. A kinevezési jogkörébe utalt dolgozók felett gyakorolja a fegyelmi, jutalmazási és egyéb munkáltatói jogokat. Megállapítja a dolgozók besorolását és illetményét. Részt vesz a könyvtár költségvetésének összeállításában, biztosítja és ellenőrzi annak tervszerű felhasználását. Kidolgozza a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát. Jogosult a könyvtárba beérkező küldemények felbontására, a kimenő ügyiratok aláírására (kivételt képeznek a késedelmes olvasók felszólításai). Beszámolóban összegzi a városi könyvtár éves tevékenységét, s igény szerint testületi ülésen beszámol a munkáról.
  3. Feldolgozás: A feldolgozó munkatárs a többi könyvtárossal együttműködve gondoskodik a könyvtár feladatainak ellátásához szükséges dokumentumok beszerzéséről. A dokumentumállomány korszerű szintentartása érdekében részt vesz a tervszerű állományapasztás munkájában. Végzi a beszerzett dokumentumok nyilvántartásba vételét és törlését, a beszerzett dokumentumokat feldolgozza a katalógusban való feltárásukat biztosítja. A katalógusokat folyamatosan gondozza (a gyermek könyvtári katalógus kivételével). Szakterületén módszertani segítséget nyújt a fiókkönyvtárosoknak. Feladata továbbá a Sárbogárdra vonatkozó irodalom gyűjtése és feldolgozása, a nyomdai kötelespéldányként beérkező dokumentumok átvétele, a könyvtárbabeérkező helyismereti szempontú dokumentumok feldolgozása.
  4. Olvasószolgálat: Az olvasószolgálat munkatársai két részlegben – a felnőtt és gyermekrészlegben – végzik munkájukat. Az itt dolgozó munkatársak felelősek az előírt statisztikai nyilvántartások ezetéséért, az állományvédelmi rendelet betartásáért. A felnőtt olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok feladata a szakszerű tájékoztató munka végzése, az időszaki kiadványok megrendelése, a folyóirat-gyűjtemény és a kézikönyvtári állomány gondozása. A gyermekkönyvtárosok kapcsolatot tartanak az iskolákkal, óvodákkal könyvtár- használati és egyéb foglalkozásokat szerveznek. Az olvasószolgálatos könyvtárosok felelősek mindkét részlegben a könyvtárlátogatók kiszolgálásáért, a beiratkozási, késedelmi, stb. díjak beszedéséért, az intézmény esti bezárásáért. Feladatuk továbbá a könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően, a lehető legjobb színvonalon teljesíteni az olvasók, a könyvtárhasználók kéréseit. A felnőtt és gyerekrészlegben közvetlen kölcsönzési tevékenységet folytatnak. Helybenhasználat igénybevételével az olvasót tanácsadással segítik. Vezetik az előírt nyilvántartásokat, felszólítják a késedelmes olvasókat. Javaslatokat tesznek a szükséges dokumentumok beszerzésére. A könyvtár teljes állományából általános tájékoztató tevékenységet folytatnak. Végzik a másolatszolgáltatást, s tevőlegesen részt vesznek a könyvtári rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Gondoskodnak az állomány elhasználódott, ill. elavult részének leválogatásáról kötészet, ill. selejtezés céljából.

  VII. A könyvtár használata

  1. Ingyenes alapszolgáltatások:
   a/ könyvtárlátogatás
   b/ a könyvtár helybenhasználata
   c/ az állományfeltáró eszközök használata
   d/ információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
   A könyvtár az ingyenes alapszolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználó adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
  2. Az 1. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért díjat kell fizetni. Ennek összegét a fenntartó döntése alapján évente felülvizsgálják, összegét a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.
  3. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.
  4. A könyvtáros a beiratkozott olvasók, a látogatók és a kölcsönzött kötetek számát naprakészen nyilvántartja.
  5. A Kulturális Örökség Minisztériuma által elrendelt módon és időpontban minden évben statisztikai adatot szolgáltat.

  A működéssel kapcsolatos egyéb kérdések

  A könyvtár nyitva tartása:
  hetenként 5 nap, 42 óra.
  A felnőtt részlegben keddtől péntekig: 9-18 óráig, szombaton: 9-15 óráig. A gyermekrészlegben keddtől péntekig: 12-18 óráig, tanítási szünetben keddtől péntekig: 9-18 óráig, szombaton 9-15 óráig. Hétfő szünnap.
  Nyári zárva tartás általában 4 hét. Időpontjának megállapítására az igazgató jogosult. Az igazgató jogosult a két szünnap közé eső hétköznapokon, vagy egyéb esetekben
  (rendezvények, stb.) a szolgáltatások szüneteltetését legfeljebb egy napra elrendelni. Az intézmény nyitvatartási idejétől eltérő esetekről a fenntartót köteles tájékoztatni és a lakosságot értesíteni.

  IX. Záró rendelkezések

  a/ A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról a könyvtár javaslatait figyelembe véve a fenntartó gondoskodik.
  b/ A szabályzatot megkapta:
  – az önkormányzat
  – a könyvtár vezetője.

  A szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján készült, a fenntartó szerv jóváhagyásával és Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2014.(XI.13). Kth. sz. határozata alapján lép hatályba.

  Sárbogárd, 2014. december 4.