Madarász József Városi Könyvtár

Beszámoló

A Madarász József Városi Könyvtár beszámolója a 2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti tevékenységéről.

Bevezető gondolatok

A könyvtárosok előtt álló egyik legfontosabb feladat napjainkban a partnerköz-pontú könyvtár kialakítása vagy továbbfejlesztése. Csak az a könyvtár fontos a könyvtárhasználónak, amelyben érzi és látja, hogy érte van, az ő könyvtári kí-vánságai teljesüljenek. Szükség van a munkánkra, ha ezt folyamatosan meg akarjuk valósítani.
Annak érdekében, hogy ilyen könyvtáraink legyenek, hogy így működjenek, meg kell szólítani a használót, meg kell ismernünk az igényeit és megismerhetővé kell tennünk fejlesztéseinket, változtatásainkat.
A XXI. század könyvtárügyének nagy kihívása ugyanis az, hogy a könyvtár az ál-lampolgárok életében, a társadalom fejlesztésében, az új kihívásokra adandó vá-laszokban – mint versenyképesség és szolidaritás, foglalkoztatottság és felké-szültség, a köz- és felsőoktatás az iskolán kívüli tanulási kompetenciák kialakítá-sa, stb. – meghatározó szerepet tölt-e be, vagy kiszorul a változást és kontinuitást jelentő intézmények sorából. Olyan jellegű változtatást, ami előtt most állnak a könyvtárak, csak új szemlélettel és irányítási módszerrel lehet végrehajtani.

1. Személyi állomány

A Madarász József Városi Könyvtár dolgozói létszáma 5 fő, – ebből négy fő a könyv-táros, 1 fő kisegítő alkalmazott, amely létszám 2 fő közcélú munkavállalóval
egészült ki.
A könyvtárban alkalmazott közmunkások feladata a fő állású könyvtáros kolléganők tehermentesítése lenne, ez a cél egyre nehezebben valósul meg. Az előző években nagyon nehezen találtunk olyan embert, akit alkalmazni tudnánk a könyvtárban, aki megfelelne a helyszín adta követelményeknek, az elvárásoknak. Hosszú idő óta először az 2012-től nem okozott gondot a munkatársak kiválasztása: az egyik alkal-mazottunk könyvtár szakot végzett a bajai főiskolán, a másik közmunkásunkat már évek óta foglalkoztatjuk.
2015-ben az igazgató tartós keresőképtelensége miatt nagyon sok többletmunkát kellett végezniük Madarász József Városi Könyvtár alkalmazottjainak.

2. Képzés, továbbképzés

A Madarász József Városi könyvtár munkatársai sikeresen eleget tettek az első cik-lusbeli – 2002-2006. év közötti – kötelező továbbképzési kötelezettségüknek.
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, ill. most már a Vörösmarty Mihály Könyvtár kéthavonta szervezett továbbképzésein, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Könyvtáros Egyesület szekciói által szervezett konferenciákon, értekezleteken, ta-nácskozásokon munkatársaimmal együtt a Madarász József Városi Könyvtárat és Sárbogárdot képviseltük.

3. Technikai felszereltség

A Madarász József Városi Könyvtár 15 db számítógép található. A gépek többségét 2014. évi költségvetésében elfogadásra került összegből sikerült beszerezni. Megva-lósult az igazgató irodában lévő laptop cseréje, ill. vásároltunk egy prezentációs anyagok bemutatására szolgáló gépet. A könyvtárban jelenleg található: 2 db kölcsönzőgép, 1 db számítógép az irodában, amelyen a feldolgozás és a hivatalos levelezés folyik. A kölcsönzőtérben 1 db katalógusgép került elhelyezésre. Az infor-matika-szobában egy db nagy teljesítményű szervergép került elhelyezésre. 2014/15-ben került sor az olvasói számítógépek cseréjére is. Jelenleg most már 8 db számítógép áll olvasóink rendelkezésére.

Az internetről letöltött anyagokat az olvasók fekete-fehérben, ill. színesben – ellen-szolgáltatás fejében – ki tudják nyomtatni.
A hagyományos nyomtatás igénybevételére egy többfunkciós berendezést – nyom-tató, szkenner és fénymásoló is egyben – üzemeltetünk, aminek hardwere print-szerveren keresztül, a nyomtatási költségek lehető legalacsonyabban való tartásával érhető el olvasóink számára.

4. Pályázatok

Hosszú évek óta 2014-ben pályázhattunk és nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiírt, a Könyvári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támoga-tására elnevezésű pályázaton. A pályázat megvalósítása és elszámolása az elmúlt évben sikeresen lebonyolódott. Ebben a pályázatban azok az intézmények vehettek részt, ahol az előző évben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítését hajtották végre. 2014-ben A Madarász József Városi Könyvtár új épületbe költözött az „Újratervezés – Sárbogárd Város Központjának megújítása” KDOP-3.1.1/B-11 elnevezésű projekt segítségével.

5. A könyvtári állomány gépesítése

Könyvtárunkban TextLib integrált könyvtári rendszer A, B és C modulja segítségével folyik a dokumentumok megrendelése, honosítása, kölcsönzése. A rendszer folya-matosan történő fejlesztésével, az ezzel járó változások megismerésével és alkalma-zásával munkatársaink igyekeznek lépést tartani.

2009-ben a TextLib integrált könyvtári rendszer C modul (Állomány – Állományellen-őrzés) alkalmazásával átfogó ellenőrzési, leltározási munkát kezdtünk.

6. Állománygyarapítás

A könyvtári állománygyarapítási munkát elsősorban a KELLO által kiadott Új Köny-vek Állománygyarapítási Tájékoztató kiadvány segítségével végezzük.
A divatos, kurrens könyvek megjelenéstől számított legrövidebb időn belüli olvasók-hoz juttatása a könyvesbolttal való megfelelő együttműködés eredményeképpen va-lósul meg.
A DVD-k vásárlása ügynökön keresztül történik. A kurrens filmek megvásárlása, gyors kölcsönözhetővé tétele a mai napig új beiratkozók megjelenését vonzza ma-gával, néhányukból talán olvasó is válik.
Az új dokumentumok beszerzésekor természetesen figyelembe vesszük olvasóink igényeit, olvasási szokásait.

7. Állományapasztás

Az állomány folyamatos alakítás – a gyarapítás – mellett a másik, ellenkező előjelű, de csaknem hasonló fontosságú összetevője, a tervszerű apasztás. A tervszerű apasz-tás a könyvtári gyűjteményszervezés azon érdemi alkotóeleme, amely a meglévő, de további megtartásra valamely ok miatt nem érdemes dokumentumokra vonatkozik.
Leggyakoribb lehetnek:
– tartalmi avulás,
– ugyanazon mű újabb, korszerűbb, átdolgozott kiadása,
– a használati igény teljes hiánya,
– a forgalmazáshoz képest magas példányszám,
– gyűjtőköri módosulás,
– a példány rongált állapota.

A dokumentumokat a természetes „elhasználódás”, avulás miatt évente, ill. folyama-tosan kell selejtezni. Ezeket kedvezményes vásár alkalmából felkínáljuk megvásár-lásra az érdeklődőknek. Az el nem adott könyvek – a törvényi elírásoknak megfele-lően – megsemmisítésre kerülnek.
A folyóiratraktárban – az előző évekhez hasonlóan – rendet raktunk, a megőrzésre nem kerülő folyóiratokat selejteztük, árusítjuk, ill. megsemmisítjük.
Az idén nyáron került sor a raktárban – a könyvtár régi épületében – maradt könyvek és folyóiratok könyvtári raktári rend szerinti elhelyezésére, ill. a raktári állomány fe-lülvizsgálatára. A munka elvégzésében segítséget kaptunk a intézménnyel szerző-désben álló középiskolák önkénteseitől.

8. Kölcsönzés – tájékoztatás

Olvasóink nagy része valamelyik felsőoktatási intézményben, középiskolában tanul, de a beiratkozott könyvtárhasználók közül egyre többen vesznek részt valamilyen posztgraduális képzésben. Könyvtárhasználóink elsősorban tanuláshoz, szakdol-gozat írásához, ill. munkájukhoz keresnek könyveket, folyóiratokat.
A könyvtár saját állományának kölcsönzése mellett évek óta népszerű szolgáltatása a könyvtárközi kölcsönzés, amelyet az ODR-tagkönyvtárak anyagából bonyolítanak le kollégáink

A szórakozásból olvasók száma az előző évekhez viszonyítva állandónak mondha-tó.
Sárbogárdon egyedül a könyvtár foglalkozik DVD-k kölcsönzésével, emiatt sok fiatal jön be és válik könyvtárhasználóvá.

Ugyanez mondható el a számítógépek használatáról, ill. nyilvános helyen történő internetet-elérésről.
A Madarász József Városi Könyvtár kedvezményes internet-hozzáférést, számító-gép-használatot és nyomtatási, szkennelési lehetőséget biztosít minden12 év feletti beiratkozott olvasója számára.

9. Rendezvényeink

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási időszak alatt is sok nívós, érdekes, minden ízlést kielégítő programot szerveztünk a város és környéke érdeklő-dő lakosai számára.
Augusztus 30. Iskolanyitogató elnevezésű játékos, ismeretterjesztő foglalkozással vártuk a szeptember 1-jével iskolába induló gyerekeket.
Szeptember 15-én Csapó Istvánné „Természetesen csodálatos” című kiállítását tekinthették meg látogatóink.
Szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese Napját.
2014. szeptember 26-án Kassowitz László mesemondóval találkozhattak az alsó tagozatos gyerekek. Szeptember 17-e és 27-e között óvodás- ill. iskoláscsoportokat vártunk mesefoglalkozásokra.
A Népmese Napját 2005. óta ünnepeljük, amikor is a Magyar Olvasótársaság felhí-vással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesék-ben élő bölcsesség továbbhagyományozása, csatlakozzon ahhoz a kezdeménye-zéshez, hogy Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a, legyen A népmese napja hazánkban.
Október elején került sor az immár hagyományos „Összefogás a könyvtárakért” elnevezésű országos programsorozat keretén belül a sárbogárdi rendezvényekre.
„Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” elnevezésű programban ez alkalommal is több érdekes és izgalmas rendezvényt tartottunk városunkban.
Október 15-én Magyar Camino címmel író-olvasó találkozót tartottunk. Vendégünk volt a sikerkönyv szerzője, Sándor Anikó.
Október 20-án a Sajtkukacz együttes szerzett örömöt a kisiskolás korú gyerekek-nek. Radírmocsok címmel mai költők megzenésített gyermekverseit adták elő.
Az országos rendezvénysorozat keretén belül különféle „akciókkal’ is igyekeztünk új olvasókat becsábítani intézményünkbe.
Október közepéig volt még: ingyenes beiratkozás, a késedelmi díj alóli mentesség, ingyenes internethasználat és selejtezett könyvek, folyóiratok vására is.
November 11-én a Sárbogárdról elszármazott Horváth Klára „Varázslatos pillana-tok” című könyvét Hargitai Kiss Virág mutatta be.
December 15-én Hernádi Judit „Mesék rólam, Rólad…” című pódiumestjén tapsol-hattak a sárbogárdiak. A művésznő és az est vendége Heilig Gábor volt.
Ez az este fantasztikus élményekkel gazdagított minden megjelent kedves vendéget.
Decemberben Sashalmi György által készített fegyvermakettekből nyílt kiállítás.
2014. január 31-én tartottuk a hagyományos, nagy sikerű „Olvassunk egymásnak” című rendezvényünket, idén a 10 éve elhunyt Kertész Erzsébet műveiből olvastak fel délelőtt az alsósok, délután a felsős tanulók és a gimnazisták. Erre az alkalomra készült az aktuális kiállításunk is, amely Kertész Erzsébet életét, műveit mutatta be.
Február 20-án Tóth Kornélia „A Sárbogárdi Községi (Reál) Gimnázium története 1920-1928” című könyvét mutatta be a szerző. A rendezvényt a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezte.
Március 23-án „Erdély és motívumok” címmel Varga Csaba fotóiból összeállított kiállításra és diaporáma vetítésre invitáltunk minden kedves érdeklődő vendéget.
Március 25-től Húsvétra hangolva címmel sárbogárdi alkotók munkáiból nyílott kiál-lítás.
Április 13-án a Költészet Napja alkalmából Szegedi Kovács György „Enyhítő kö-rülmények” című költői estjét tekinthették meg az érdeklődők. A költőt és verseit be-mutatta és előadta F. Dőry Magdolna. Közreműködött: Makkos Anna Ráhel, Makkos Norbert és Makkos Ambrus.
Áprilisi 21-én Kék Emerencia: Egy magyar polgár a XX. században – Tatár Jó-zsef úri szabó mester életrajza című könyvét bemutató beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők. Az estet a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezte.
Május 19-től Kissné Halász Ágnes szalmafonó és csuhéműves alkotásaiból láthat-ták az érdeklődők.
Június 1-jén Harcászati eszközök címmel kiállítás nyílt Hegedűs Zoltán makettjei-ből.
Június 2-án Csodálatos Indonézia címmel Novák Kovács Zsolt vetítéssel egybe-kötött úti beszámolóját hallgathattuk meg.
Június 3-án Magyarország részvétele a második világháborúban címmel Illésfalvi Péter hadtörténész előadása hangzott el könyvtárunkban.
Fenti három rendezvény a XXIV. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat keretén belül került lebonyolításra.
Augusztus 29-én az immár hagyományosnak mondható Iskolanyitogató elnevezé-sű rendezvényünkre vártuk a szeptemberben első osztályt kezdő gyerekeket egy játékos, vidám, nyár végi foglalkozásra.

10. Összefoglalva

Az 1997. évi törvény könyvtárakra vonatkozó legfőbb célja: mindenki számára bizto-sítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működé-sét és fejlesztését. A könyvtárhasználat biztosítása mindenütt adott, ha van megfele-lő épület, könyvtáros és állomány. Mindez azonban nem elég ahhoz, hogy a könyv-tár minőségi szolgáltatásokat nyújtson, ennek függvénye a mennyiségi és minőségi állományfejlesztés, a jó személyi ellátottság, a kor követelményeinek megfelelő mű-szaki fejlesztés. A Madarász József Városi Könyvtár mindig is igyekezett megfelelni a lakosság könyvtárral szemben támasztott változó igényeinek, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó, Sárbogárd Város Önkormányzat biztosította.
A városi könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vette a helyi sajátosságokat.
Sárbogárd kisváros, majdnem mindenki mindenkit ismer. Személy szerint ismerjük az olvasókat, családjukat, gondjaikat, problémáikat. A könyvtárba betérő emberek többsége igényli a személyes törődést, erre kiemelten figyelünk. Tudjuk, olvasóink közül ki az, akinek segítség kell a könyvek, dokumentumok választásánál, az inter-net használatakor és ki az, aki szeret „önállóan” böngészni, válogatni.
A könyvtár szociális szerepe mindenütt, így Sárbogárdon is megnőtt. Sok a halmo-zottan hátrányos helyzetű, idejét csavargással töltő „kulcsos”, ill. lakásotthonban élő látogatónk. Célunk, hogy ők is érezzék jól magukat nálunk, igyekszünk rávenni őket a számítógépek használatán kívül az olvasásra is, érdeklődésünknek megfelelően ajánlunk mindnyájuknak folyóiratokat néha még könyveket is.
A könyvtár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak – egyrészt a kor követel-ményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint.
A visszajelzésekre, bírálatokra odafigyelünk. Szerencsére az elismeréssel sem fu-karkodnak olvasóink, vendégeink, ami mindinkább arra ösztönöz bennünket, hogy a lehetőség szerint maximális színvonalon végezzük munkánkat.
Az elmúlt évben – a törvényi előírásokat betartva – a Madarász József Városi Könyv-tár eleget tudott tenni a lakosság könyvtárral szemben támasztott elvárásainak, szín-vonalas szolgáltatásaival, munkájával aktívan részt vett a város kulturális életében.
A beszámolót egy mondatban összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Madarász József Városi Könyvtárban ebben az időszakban is optimálisan megvalósult a városi könyvtárak újfajta szerepértelmezése:
– közösségfejlesztés,
– az információk profi módon történő közvetítése,
– markáns térségi szerep.

Terveink 2015/16. évre

– az eddig elért eredmények, az elismertség megőrzése,
– stabil, kiszámítható, korrekt szakmai együttműködés,
– a minőségi szolgáltatások fejlesztése oly módon, hogy tekintettel legyünk a költségvetési realitásokra, a pályázati lehetőségekre, szem előtt tartva a ren-delkezésre álló emberi erőforrások optimális kihasználását,
– a számítógépes és telekommunikációs eszközök szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése,
– érdekes, színvonalas programok szervezése, szem előtt tartva a különböző érdeklődési körű, műveltségű emberek igényeit.
– a könyvtár új helyre való költözésével járó feladatok, pluszfeladatok megszer-vezése, megoldása.
– új, modern weblap készítése a megújult könyvtárról, megújult tartalommal,
Az új könyvtár folyamatos – minél szélesebb körben történő – bemutatása, reklámozása, szépítése annak érdekében, hogy továbbra is meghatározó hely legyen a sárbogárdi, ill. a környékbeli lakosság számára.

Sárbogárd, 2015. szeptember 23.

Nagy Zsuzsanna
igazgató